Praktisk information

Verksamheten är helt privat, och ingår därför inte i sjukvårdens högkostnadsskydd. Jag har valt att arbeta fristående från landstinget, och har därför inte Region Skånes avtal för vårdval psykoterapi. Du behöver därför inte remiss.

Psykoterapi hos legitimerad psykolog/psykoterapeut är momsbefriad tjänst (enligt mervärdesskattelagen).

Arvodet per terapitimma (45 min) överenskommes mellan klient och psykoterapeut.

Besök som inte avbokats inom överenskommen tid debiteras.

Jag tar vanligtvis inte emot psykologstudenter i egenterapi (om det inte finns särskilda skäl) eftersom jag undervisar och handleder på psykologprogrammet vid Lunds Universitet och ogärna blandar rollerna.

Personuppgifter behandlas enligt GDPR. Jag skriver journal, och har naturligvis tystnadsplikt (om inte lagstiftning kräver annat).